Studio

DIVAN DESIGN
Dělnická 53
vchod z ulice Na Maninách
170 00 Praha 7
Česká republika
[email protected]
+420 233 321 119

CHIEF DESIGNER

Prof. Doc. M. A. Ivan Dlabač
[email protected]
+420 604 789 866

Fakturační údaje

DIVAN DESIGN, s.r.o.
Terronská 698/40
160 00 Praha 6
Česká republika
IČO: 27118223
DIČ: CZ27118223

Právní ustanovení pro e-mailovou komunikaci

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené přílohy jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Adresát e-mailu je povinen dbát, aby tyto důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto e-mailu i s přílohami a jeho kopie trvale vymažte ze svého systému. Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto e-mailu, nemáte právo tento e-mail a/nebo jeho přílohy jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat nebo zveřejňovat.Odesílatel prohlašuje, že tento e-mail, ani jeho přílohy, nezakládá jednání o smlouvě, a že nemá v úmyslu na jeho základě uzavřít smlouvu. Tento e-mail, ani jeho přílohy, není změnou a/nebo zrušením smlouvy. Odesílatel prohlašuje, že tento e-mail, ani jeho přílohy, nezakládá zmocnění odesílatele k právnímu jednání za DIVAN DESIGN s.r.o. K právnímu jednání odesílatele za DIVAN DESIGN s.r.o. je potřeba vystavení zvláštní plné moci. Tento e-mail, ani jeho přílohy, není potvrzením o splnění dluhu (kvitancí). Tento e-mail, ani jeho přílohy, není vzdáním se jakéhokoliv práva. Odesílatel e-mailu neodpovídá za případnou újmu v důsledku modifikace či zpoždění při přenosu e-mailu.